Bài 10: Lãi (lỗ) do thanh lý tài sản và kết quả từ các hoạt động khác

K h i công ty bán đi một tài sản (không phải là hàng tồn kho), thì lợi nhuận hoặc tổn thất thu được từ giao dịch này được ghi nhận ở mục Lãi (Lỗ) do thanh lý tài sản. Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa số tiền thu được thực tế và giá trị sổ sách. Giả sử công ty đã mua một tòa nhà với giá 1 triệu USD, sau khi khấu hao còn 500.000 USD thì bán nó đi với giá 800.000 USD. Khi đó công ty sẽ ghi nhận khoản lời 300.000 USD cho việc bán tài sản này. Tương tự, nếu tòa nhà được bán với giá 400.000 USD, công ty sẽ ghi nhận một khoản lỗ 100.000 USD.

Lãi lỗ đến từ hoạt động kinh doanh khác

Lãi lỗ đến từ hoạt động kinh doanh khác

Đối với mục “Kết quả từ các hoạt động khác” cũng vậy. Đây là mục ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí không thuộc hoạt động kinh doanh, mang tính bất thường, và không thường xuyên được chi ra và thu vào trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản này sẽ bao gồm tiền thanh lý tài sản cố định, ví dụ như đất đai, nhà xưởng và thiết bị. Cùng thuộc mục này còn có các hợp đồng bản quyền và bán bằng sáng chế, nếu chúng được xếp loại nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông thường.

Đôi khi những sự kiện khồng ỉặp lại có thể ảnh hưỏng đáng kể đến ỉợi nhuận cuếỉ cùng. Vì đây là những sự kiện không lặp lại nên Warren tin rằng chúng nên được tách ra khôi mọi phép tính lợi nhuận thuần của cồng ty trong việc xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không.

(nguồn sưu tầm)

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ