CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lợi nhuận trước thuế

Bài 11: Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế- hay Thu nhập trước thuế:  là thu nhập của một công ty sau khi khấu trừ tất cả chi...

Lãi lỗ đến từ hoạt động kinh doanh khác

Bài 10: Lãi (lỗ) do thanh lý tài sản và kết quả từ các hoạt động khác

K h i công ty bán đi một tài sản (không phải là hàng tồn kho), thì lợi nhuận hoặc tổn thất thu được từ giao...

Chi phí lãi vay

Bài 9: CHI PHÍ LÃI VAY

C h i phí lãi vay là phần tiền lãi dã chi trả, trong cả quý hoặc cả năm, cho số nợ xuất hiện trên bảng cân...

Bài 8: Khấu hao

C uôí cùng thì tất cả máy móc thiết bị và nhà xưởng cũng bị hao mòn theo thời gian; sự hao mòn này được...

Bài 7: Chi phí nghiên cứu và phát triển

Chi phí nghiên cứu và phát triển là một vấn đề lớn trong trò chơi nhận diện các công ty có lợi thế cạnh...

Bài 6: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

T ro n g báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh, mục Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là nơi công...

Lợi nhuận gộp

Bài 5: Lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp

B â y giờ, nếu chúng ta lấy Tổng doanh thu của công ty trừ đi số tiền được ghi nhận là Giá vốn hàng bán,...

Bài 4: Giá vốn hàng bán

T rong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ngay bên dưới mục Tổng doanh thu là Giá vốn hàng bán, còn được...

Doanh thu là gì

Bài 3: Doanh thu là gì

Tiếp tục chuỗi bài viết: Cách đọc báo cáo tài chính dưới góc nhìn Warren Buffet; mời các bạn tìm hiểu về...

Bài 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiếp tục chuỗi bài viết: Cách đọc báo cáo tài chính dưới góc nhìn Warren Buffet; mời các bạn tìm hiểu về...