Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại cophieuvietnam

Hiện tại, cophieuvietnam.com đang kết hợp với các chuyên gia tư vấn hàng đầu của các Công ty chứng khoán như CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)…. triển khai các dịch vụ tư vấn – hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cophieuvietnam.com và IRS đã phối hợp triển khai các dịch vụ tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa cho các Tổng Công ty, Tập đoàn, các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh như: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý vốn Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Đăk Lăk…

Các dịch vụ tư vấn – hỗ trợ doanh nghiệp của Chúng tôi cung cấp như sau:

1. Tư vấn thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH

Nội dung tư vấn thoái phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gồm các bước:

 • Xây dựng lộ trình tổng thể quá trình về thoái vốn;
 • Xây dựng phương án thoái vốn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Hỗ trợ giải trình về phương án thoái vốn với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ thoái vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 • Tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Thực hiện thủ tục và các công việc liên quan tới việc tổ chức bán đấu giá cổ phần.

2. Tư vấn cổ phần hoá 

Bao gồm các nội dung công việc sau:

 • Xây dựng lộ trình tổng quát quá trình cổ phần hóa;
 • Phối hợp cùng Doanh nghiệp phổ biến chủ trương, chính sách cho người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, tư vấn và phối hợp lập phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa;
 • Phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Dự thảo phương án cổ phần hóa, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 • Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
 • Xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;
 • Phối hợp Doanh nghiệp tổ chức Đại hội công nhân viên chức bất thường để lấy ý kiến về phương án cổ phần hoá và chỉnh sửa hoàn thiện phương án cổ phần hoá để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

3. Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần

Bao gồm các nội dung công việc cụ thể:

 • Tư vấn trình tự và lộ trình bán đấu giá cổ phần.
 • Hỗ trợ xây dựng Bản công bố thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá để công bố cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá.
 • Thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần.

4. Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng

Bao gồm các công việc cụ thể như sau:

 • Rà soát tình hình tài chính hiện tại của Doanh nghiệp để đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành chứng khoán ra công chúng;
 • Tư vấn xây dựng lộ trình phát hành chứng khoán ra công chúng;
 • Tư vấn soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị về việc phát hành;
 • Phối hợp Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ phát hành trình UBCKNN xin cấp phép.
 • Phân phối chứng khoán theo phương án phát hành được UBCKNN chấp thuận.
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

5. Tư vấn phát hành chứng khoán riêng lẻ

Bao gồm các nội dung công việc cụ thể như sau:

 • Rà soát, đánh giá điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của Doanh nghiệp, đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành của doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan: chỉnh sửa điều lệ Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về đợt phát hành;
 • Tư vấn xây dựng Bản giới thiệu cơ hội đầu tư;
 • Hỗ trợ hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành của Doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ phân phối cổ phiếu phát hành thêm;
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

6. Tư vấn đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch

Bao gồm các nội dung công việc:

 • Rà soát điều kiện niêm yết/đăng ký giao dịch và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến việc niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp.
 • Tư vấn lộ trình thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu/đăng ký giao dịch phù hợp cho từng đối tượng doanh nghiệp;
 • Tư vấn chỉnh sửa điều lệ hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC và các văn bản pháp lý liên quan (đối với các Doanh nghiệp đăng ký niêm yết cổ phiếu);
 • Lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp công ty chưa đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN);
 • Lập và nộp hồ sơ lưu ký tập trung cổ phiếu của doanh nghiệp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (trường hợp công ty chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD);
 • Lập và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dich Chứng khoán, theo dõi tiến trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết/đăng ký giao dịch về các thủ tục lưu ký cổ phiếu của các cổ đông, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu, tư vấn hỗ trợ công bố thông tin theo quy định.

7. Tư vấn trình tự, thủ tục các nghiệp vụ liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán

 • Tư vấn lưu ký chứng khoán: Tư vấn chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các thủ tục liên quan VSD.
 • Tư vấn quản lý và quan hệ cổ đông.
 • Tư vấn quản trị Doanh nghiệp.
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp như:
 • Tư vấn sắp xếp mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và hoàn thiện các quy trình quy chế quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn Mua Bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư

8. Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề thường niên

 • Tư vấn thường niên về lĩnh vực chứng khoán
 • Hỗ trợ về công bố thông tin phù hợp với pháp luật
 • Hỗ trợ tổ chức đại hội đồng thường niên và bất thường
 • Tư vấn bầu lại Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
 • Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu;
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 • Mua/ bán cổ phiếu quỹ ………

Để được tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý, thủ tục thực hiện các nội dung công việc trên, Quý vị có thể liên hệ với Chúng tôi theo thông tin sau:

Mrs Trang – Chuyên viên tư vấn cao cấp

SĐT: 0985.839.385

Email: trang@cophieuvietnam.com

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ