Quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp là việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần trong đó có nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Việc cổ phần hóa đã được triển khai từ rất lâu, tuy nhiên, giai đoạn 2013-2015 là thời kỳ mạnh mẽ nhất của việc cổ phần hóa. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết được cách thức thực hiện và các bước cần triển khai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Sau đây cophieuvietnam.com sẽ tóm tắt các bước cần trải qua trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp:

Bước 1. Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa

 • Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ do Chủ sở hữu quyết định thành lập
 • Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thành lập

Bước 2. Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

 • Kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ
 • Lập và kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chốt sổ để xác định giá trị doanh nghiệp
 • Tiến hành việc đánh giá tài sản để xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa

(Việc xác định giá trị doanh nghiệp phải được đơn vị có chức năng thẩm định giá xác định)

Bước 3. Xây dựng phương án cổ phần hóa trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa phê duyệt

Sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Doanh nghiệp triển khai xây dựng Phương án cổ phần hóa  bao gồm các nội dung chính sau:

 • Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Phương án sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa
 • Phương án sắp xếp, sử dụng lao động khi cổ phần hóa
 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần

(Việc xây dựng phương án cổ phần hóa sẽ phụ thuộc vào một số đặc thù của doanh nghiệp cổ phần hóa như: Ngành nghề doanh nghiệp cổ phần hóa hoạt động để quyết định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa; Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước cổ phần hóa và kế hoạch phát triển sau cổ phần hóa để xác định quy mô vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng sắp xếp lao động …)

Bước 4: Tổ chức bán cổ phần

Sau khi được Chủ sở hữu phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp sẽ tổ chức bán cổ phần cho các đối tượng theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt, bao gồm các đối tượng sau tùy theo đặc thù cơ cấu vốn điều lệ đã được duyệt:

 • Bán đấu giá cổ phần ( Trường hợp giá trị cổ phần bán theo mệnh giá dưới 10 tỷ đồng sẽ tổ chức bán tại Tổ chức tài chính trung gian; trường hợp giá trị cổ phần bán theo mệnh giá trên 10 tỷ đồng sẽ tổ chức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
 • Bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty (bao gồm: bán cho lao động theo thời gian thực tế làm việc tại Khu vực nhà nước và bán cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc tại công ty cổ phần (nếu có))
 • Bán cổ phần cho Công đoàn Công ty (nếu có)
 • Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược (nếu có)

Bước 5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

Sau khi tổ chức bán cổ phần cho các đối tượng được mua cổ phần theo phương án cổ phần hóa được duyệt và hoàn tất việc xử lý cổ phần không bán hết (nếu có). Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập, các nội dung sau sẽ được thảo luận và biểu quyết thông qua:

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
 • Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
 • Ngoài ra, để đảm bảo chủ đông trong hoạt động của Công ty sau cổ phần hóa, một số nội dung sau sẽ cần thông qua tại ĐHĐCĐ thành lập ( Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo).

Bước 6. Đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần

Trên đây là các bước cơ bản các doanh nghiệp cổ phần hóa cần trải qua. Việc ghi vắt tắt nội dung để các Doanh nghiệp có thể hình dung được các công việc cần triển khai. Qua các bài viết sau, chúng tôi sẽ đi sâu hơn từng nội dung trong công việc cổ phần hóa của doanh nghiệp và các vấn đề cần lưu ý khi cổ phần hóa. Để có thêm những thông tin và những chia sẽ, hãy liên hệ với Chúng tôi theo thông tin sau:

Mrs Trang – Chuyên viên tư vấn cao cấp

SĐT: 0985 839 385

Email: trang@cophieuvietnam.com

GỬI BÌNH LUẬN BẰNG FACEBBOOK

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ