Tag:

Đồ thị giá cổ phiếu DNP đến ngày 28/11/2016

DNP [KHONG DANH GIA] – Tang truong nho M&A (VCSC)

VCSC khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) trong ngắn hạn vì các lý do sau: DNP có...