Tag:

Kich bản 1: Thêm CII loại HHS, HNG, PGD

FTSE CÓ KHẢ NĂNG LOẠI HNG, PGD, HHS VÀ THÊM CII KỲ NÀY- THEO SSI RETAIL RESEARCH

Theo đánh giá của bộ phận SSI Retail Research,,  khả năng HSG, CII là hai mã sẽ được đưa vào danh mục của V.N.M...