Tag:

Đồ thị PTKT VIT ngày 09-02-2016

VIT- Có thể tiếp tục tăng trưởng đến giữa năm 2017 và bão hòa về cuối năm

VIT có thể tiếp tục tăng trưởng đến giữa năm 2017, Khuyến nghị mua VIT với mục tiêu tăng giá khoảng 20% -25%...